Česta pitanja

KADA SE SMIJE POČETI KORISTITI IZGRAĐENA GRAĐEVINA?
Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu - uporabnu dozvolu.

KADA I KAKO SE IZDAJE UPORABNA DOZVOLA?
Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu izdaje se nakon obavljena tehničkoga pregleda.Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole investitor ili osoba koja je na temelju valjanoga pravnog posla ili nasljeđivanjem stekla od investitora pravo vlasništva podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo građevnu dozvolu odnosno lokacijsku dozvolu za gradnju građevine.

ŠTO MORA SADRŽAVATI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE?
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole mora sadržavati:

 • klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevne dozvole odnosno lokacijske dozvole,
 • naziv i vrstu građevine,
 • mjesto gradnje i
 • podatke o sudionicima u gradnji.
TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED I U KOJEM ROKU?
Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva.Tijelo graditeljstva dužno je 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda tijelo graditeljstva dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan pri tehničkom pregledu osigurati nazočnost sudionika u gradnji.

TKO ODREĐUJE SASTAV POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?
Tijelo graditeljstva imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i pravne osobe koje upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.Članovi su povjerenstva stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela državne uprave i pravnih osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde i drugih tijela državne uprave i pravnih osoba koje odredi tijelo graditeljstva.

TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED ZA GRAĐEVINE ZA KOJE NIJE POTREBNA GRAĐEVNA DOZVOLA?
Za građevine za koje nije potrebna građevna dozvola, prema Zakonu o gradnji, čl. 56., stavak 1., tehnički pregled obavlja samo stručni djelatnik tijela graditeljstva.

KOJA JE ZADAĆA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?
 • Članovi povjerenstva na tehničkom pregledu utvrđuju je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu.
 • O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju ukloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.
 • Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni djelatnik koji je obavio tehnički pregled dužan je nakon obavljenoga tehničkog pregleda dostaviti zapisnik tijelu graditeljstva.
KOJA JE DUŽNOST I OBVEZA INVESTITORA PRI TEHNIČKOM PREGLEDU?
Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid:
 1. dokumentaciju,
 2. situacijski nacrt izgrađene građevine, kao dio geodetskog elaborata koji je ovjerilo nadležno državno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu,
 3. dokaz o postignutoj kakvoći radova, gradiva, građevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz uporabljivosti građevnoga proizvoda,
 4. izvješća revidenata o obavljenoj kontroli,
 5. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
Ako je investitor fizička osoba, koja je sagradila za svoje potrebe građevinu , stručnom djelatniku tijela graditeljstva ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar, akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.Iznimno, u slučaju gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2, investitor fizička osoba nije dužan priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.Ako postoji potreba ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan početak pokusnoga rada prijaviti tijelima državne uprave i pravnim osobama koje su izdale posebne uvjete i potvrde.

KOJA JE OBVEZA INVESTITORA KOJI JE IZGRADIO GRAĐEVINU ZA KOJU NIJE BILA POTREBNA GRAĐEVNA DOZVOLA?
Ako je investitor sagradio građevinu za koju mu nije bila potrebna građevna dozvola, za tehnički pregled ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar,akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

U KOJEM SE SLUČAJU MOŽE ODBITI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE?
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se:
 1. ako je građevina izgrađena bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole,
 2. ako su tijekom gradnje učinjene izmjene i dopune na građevini za koje nije ishođena izmjena ilidopuna građevne dozvole, odnosno nije ishođena nova lokacijska dozvola,
 3. ako se u ostavljenom roku ne uklone nedostaci koji bitno utječu na bitne zahtjeve za građevinu,
 4. ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevne dozvole,
 5. ako je u tijeku postupak građevne inspekcije.
Za građevine javne i poslovne namjene te za višestambene građevine ne može se izdati uporabna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima.

MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA I ZA GRAĐEVINE S NEDOSTACIMA?
Ako su tehničkim pregledom utvrđeni nedostaci koje je potrebno ukloniti, a ti nedostatci ne utječu na bitne zahtjeve za građevinu, može se izdati uporabna dozvola i odrediti rok u kojem se uočeni nedostaci moraju ukloniti.

MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE?
Uporabna dozvola može se na zahtjev investitora izdati i za dio građevine prije dovršetka gradnje cijele građevine:
 • kada je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr. korištenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr.),
 • kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

TKO SNOSI TROŠKOVE TEHNIČKOGA PREGLEDA?
 • Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela državne uprave, odnosno sjedište pravne osobe, investitor je dužan naknaditi tom tijelu odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva.
 • Ako je za člana povjerenstva imenovan predstavnik tijela ili pravne osobe koja nije izdala potvrdu o usklađenosti projekta s utvrđenim uvjetima, investitor je dužan tijelu graditeljstva naknaditi troškove prema posebnom propisu koji se odnosi na vještake.

GDJE I POD KOJIM UVJETIMA SE GRAĐEVINA MOŽE UPISATI U ZEMLJIŠNE KNJIGE?
Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola.Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez uporabne dozvole ako je za tu građevinu izdana građevna, odnosno lokacijska dozvola, i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da dozvola nije priložena.Iznimno, nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez dozvola i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da te dozvole nisu priložene. U tom slučaju nadležni sud rješenje o upisu dostavit će građevnoj inspekciji.

Tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu.Glavni, odnosno idejni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne, odnosno načelne dozvole, mora biti usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom.Kada je posebnim zakonom izričito propisana obveza davanja potvrde o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima ili s odredbama posebnog zakona, ovu potvrdu pribavlja investitor, odnosno projektant.

Građevna dozvola nije potrebna za:
 1. gradnju pomoćne građevine (garaže, spremišta, drvarnice i sl.) razvijene građevinske (bruto) površine do 50 m2 i visine sljemena do 4 m, koja se gradi na građevnoj čestici stambene zgrade ili obiteljske kuće za koju je izdana građevna dozvola,
 2. gradnju gospodarske građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 100 m2, širine do 6 m i visine vijenca do 4 m namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost,
 3. gradnju građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije) i objekte koji služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),
 4. gradnju cesta koje služe za eksploataciju šume, naftonosnog polja i druge eksploatacije,
 5. gradnju potpornog zida građevinske visine do 1,50 m,
 6. gradnju grobnice izvan groblja,
 7. postavljanje kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
 8. postavljanje odnosno gradnju vrtne sjenice do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
 9. postavljanje nadzemnog malog i pokretnog spremnika ukapljenoga naftnog plina kapaciteta do 5 m3,
 10. gradnju dječjeg igrališta,
 11. gradnju ograde visine od 1,80 m i više i ograde s ulične strane visine 1,00 m i više ako se njome ograđuje uglovna građevna čestica,
 12. postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
 13. postavljanje reklamnog panoa od 6 m2 i više.
Izvođač na gradilištu mora imati:
 1. rješenje o upisu u sudski registar,
 2. akt o imenovanju odgovorne osobe iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona,
 3. građevnu dozvolu s glavnim projektom, odnosno lokacijsku dozvolu s idejnim projektom,
 4. izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
 5. građevni dnevnik,
 6. dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti iz članka 16. ovoga Zakona,
 7. elaborat o iskolčenju građevine koji je izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu.

Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje:
 1. potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili
 2. dobavljačevom izjavom o sukladnosti.
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju:
 1. tehničko dopuštenje ili
 2. svjedodžbu o ispitivanju.
Popis građevnih proizvoda za koje dobavljač mora imati dokaz uporabljivosti utvrđuje ministar.Revident koji obavi kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisano izvješće i ovjeroviti dijelove projekta prema propisu. Sadržaj i način obavljanja kontrole projekta, način ovjere projekta, način naknade (pristojbe i troškovi) za obavljenu kontrolu, te popis vrsta građevina, odnosno radova za koje je obvezatna kontrola projekata propisan je Pravilnikom o kontroli projekata (NN 89/00). Stručni nadzor gradnje obiteljske kuće te poslovne građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2 i raspona konstrukcije do 6 m provodi se samo u odnosu na konstruktivne dijelove i instalacije te u pogledu uštede energije i toplinske zaštite.Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.Građevni proizvodi mogu se rabiti za gradnju i održavanje građevina samo ako je dokazana njihova uporabljivost.Građevni proizvodi su uporabljivi ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje:
 1. potvrdom (certifikatom) sukladnosti ili
 2. dobavljačevom izjavom o sukladnosti.
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju:
 1. tehničko dopuštenje ili
 2. svjedodžbu o ispitivanju.
Popis građevnih proizvoda za koje dobavljač mora imati dokaz uporabljivosti utvrđuje ministar.Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na:
 • mehaničku otpornost i stabilnost,
 • zaštitu od požara,
 • higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša,
 • sigurnost u korištenju,
 • zaštitu od buke te
 • uštedu energije i toplinsku zaštitu.
Glavni, odnosno idejni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje građevne, odnosno načelne dozvole, mora biti usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom.Kada je posebnim zakonom izričito propisana obveza davanja potvrde o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima ili s odredbama posebnog zakona, ovu potvrdu pribavlja investitor, odnosno projektant.

Građevna dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojeg se može započeti gradnja građevine. Njima se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

Lokacijska dozvola
je dokument (upravni akt - rješenje) koji se izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja te posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, a određuje uvjete prema kojima će se provesti zahvat u prostoru – pod kojim se mora izraditi tehnička dokumentacija, odnosno prema kojoj će se graditi.Investitor je dužan ishoditi izmjenu ili dopunu građevne dozvole, odnosno ishoditi novu lokacijsku dozvolu, ako tijekom gradnje namjerava na građevini učiniti izmjene ili dopune kojima se može utjecati na bilo koji bitni zahtjev za građevinu ili ako te izmjene nisu u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima, odnosno posebnim uvjetima.Ako se u tijeku gradnje promjeni investitor novi investitor dužan je od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevne dozvole u svezi s promjenom imena investitora. Novi investitor zahtjevu prilaže dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini.

Za građevine: gradnju pomoćne građevine (garaže, spremišta, drvarnce i sl.) azvijene građevinske (bruto) površine do 50 m2 i visine sljemena do 4 m, koja se gradi na građevnoj čestici stambene zgrade ili obiteljske kuće za koju je izdana građevna dozvola,
 1. gradnju gospodarske građevine razvijene građevinske (bruto) površine do 100 m2, širine do 6 m i visine vijenca do 4 m namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost,
 2. gradnju građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije) i objekte koji služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),
 3. gradnju cesta koje služe za eksploataciju šume, naftonosnog polja i druge eksploatacij,
 4. gradnju potpornog zida građevinske visine do 1,50 m,
 5. gradnju grobnice izvan groblja,
 6. postavljanje kioska i drugih građevina gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
 7. postavljanje odnosno gradnju vrtne sjenice do 12 m2 građevinske (bruto) površine,
 8. postavljanje nadzemnoga malog i pokretnog spremnika ukapljenoga naftnog plina kapaciteta do 5 m3,
 9. gradnju dječjeg igrališta,
 10. gradnju ograde visine od 1,80 m i više, i ograde s ulične strane visine 1,00 m i više ako se njome ograđuje uglovna građevna čestica,
 11. postavljanje nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
 12. postavljanje reklamnog panoa od 6 m2 i više,
potrebna je lokacijska dozvola prema posebnom zakonu. Lokacijska dozvola potrebna je i u slučaju gradnje tih građevina ako se grade na području za koje je donesen detaljni plan uređenja.